Telefon:
053-615-464

Fax
053-615-464

Natječaj za spremačicu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07/, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac od 24.srpnja 2023. raspisuje se

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos SPREMAČICE (M/Ž)

 • jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto:

 • Osnovna škola (NSS)
 • Probni rad 1 mjesec
 • Pristupnici na Natječaj moraju udovoljavati uvjetima propisanim člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07,94/13, 98/19 i 57/22), člankom 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ciciban“, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 13/97).

Uz prijavu na Natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu (neovjerenu presliku),
 • Dokaz o stečenom obrazovanju (neovjerenu presliku),
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja.
 • Preslika uvjerenja o nekažnjavanju, odnosno potvrda o ne vođenju kaznenog postupka sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) – ne starije od 6 mjeseci
 • Uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci.
 • Potvrda Hrvatskog Zavoda za socijalni rad (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja.
 • Izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana).

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine br. 84/21.) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-sinvaliditetom

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom s naznakom „Natječaj za spremačicu“ na adresu: Dječji vrtić „Ciciban“, I. B. Mažuranić 3, 53220 Otočac u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

KLASA:112-01/23-01/07

URBROJ:2125-2-8-01-23-1

Otočac, 24.srpnja 2023.

Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Ciciban" i web stranici   HZZ-a od 25. srpnja 2023. i traje 8 dana od dana objave.

Natječaj za odgojitelja predškolske djece

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07/, 94/13, 98/19 i 57/22 ) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac

od 24. srpnja 2023. godine, raspisuje se

NATJEČAJ za prijem u radni odnos ODGOJITELJA (M/Ž)

 • četiri (4) izvršitelja/ica za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/icu su:

 • prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 ,98/19 i 57/22) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili preslici:

- životopis

- dokaz o državljanstvu (preslika)

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od objave dana natječaja)

- uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) - ne starije od 6 mjeseci

- uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci

-   Potvrda Hrvatskog Zavoda za socijalni rad (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja.

- izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana).

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem:

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine br. 84/21.) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-sinvaliditetom

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“, na adresu: Dječji vrtić „Ciciban“, I. B. Mažuranić 3, 53220 Otočac, u roku 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

KLASA:112-01/23-01/05

URBROJ:2125-2-8-01-23-1

Otočac, 24.srpnja. 2023. 

Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Ciciban" i web stranici

HZZ-a od 25.7.2023. i traje 8 dana od dana objave natječaja.

KONTAKT INFORMACIJE

Ivane Brlić Mažuranić 3
53220 OTOČAC

E-mail: djecji.vrtic.ciciban@gmail.com 
Telefon/fax: 053 615 464

Mobitel: 098 445 250

PEDAGOG

Mob: 099 538 5498

e-mail: pedagog.ciciban.otocac@gmail.com

RADNO VRIJEME

Uprava:
Pon-Pet: 07:00 - 15:00

Vrtić 
Ponedjeljak: 06:30 - 16:30
Utorak: 06:30 - 16:30
Srijeda: 06:30 - 16:30
Četvrtak: 06:30 - 16:30
Petak: 06:30 - 16:30
Subota: zatvoreno
Nedjelja-Praznici: zatvoreno

SOCIALNE MREŽE

Facebook
Youtube
Instagram