Telefon:
053-615-464

Fax
053-615-464

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Ciciban" Otočac

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 ,i 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N.br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ciciban“ na 43. sjednici održanoj dana 08.srpnja 2021. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac


UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o državljanstvu

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)

- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja.

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja):

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

   (čl. 25., stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

   (čl. 25., stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

            Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

            Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17. i 98/19) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97., 4/98.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

            Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava ne razmatra, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku osam (8) dana od dana objave, neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ciciban“, Upravno vijeće, Ivane Brlić Mažuranić 3, 53220 Otočac, s naznakom: „ Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac dana 14.srpnja 2021.

KLASA:112-01/21-01/18

URBROJ:2125/02-08-03-21-1

U Otočcu, 08. srpnja 2021.

 

  Predsjednik Upravnog vijeća

Dinko Sekula, prof.

Natječaj za spremačicu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07/, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac od 08.srpnja 2021. raspisuje se

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos SPREMAČICE (M/Ž)

 

  • dva (2) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto:

  • Osnovna škola (NSS)
  • Probni rad 1 mjesec
  • Pristupnici na Natječaj moraju udovoljavati uvjetima propisanim člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07,94/13 i 98/19), člankom 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ciciban“, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 13/97).

Uz prijavu na Natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o državljanstvu (neovjerenu presliku),
  • Dokaz o stečenom obrazovanju (neovjerenu presliku),
  • Dokaz o radnom iskustvu – e-potvrdu o radnom stažu (ne stariju od       objave dana natječaja)
  • Preslika uvjerenja o nekažnjavanju, odnosno potvrda o ne vođenju kaznenog postupka sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) – ne starije od 6 mjeseci
  • Uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom s naznakom „Natječaj za spremačicu“ na adresu: Dječji vrtić „Ciciban“, I. B. Mažuranić 3, 53220 Otočac u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

KLASA:112-01/21-01/23

URBROJ:2125/02-08-01-21-1

Otočac, 09.srpnja 2021.

v.d. ravnateljica

Josipa Marković

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Ciciban" i web stranici   HZZ-a od 12. srpnja 2021. i traje 8 dana od dana objave.

KONTAKT INFORMACIJE

Ivane Brlić Mažuranić 3
53220 OTOČAC

E-mail: djecji.vrtic.ciciban@gmail.com 
Telefon/fax: 053 615 464

Mobitel: 098 445 250

RADNO VRIJEME

Uprava:
Pon-Pet: 07:00 - 15:00

Vrtić 
Ponedjeljak: 06:30 - 16:30
Utorak: 06:30 - 16:30
Srijeda: 06:30 - 16:30
Četvrtak: 06:30 - 16:30
Petak: 06:30 - 16:30
Subota: zatvoreno
Nedjelja-Praznici: zatvoreno

SOCIALNE MREŽE

Facebook
Youtube
Instagram