Telefon:
053-615-464

Fax
053-615-464

Natječaj za odgojitelja predškolske djece

       Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07/, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac

od 08. srpnja 2021. godine, raspisuje se

 

NATJEČAJ za prijem u radni odnos ODGOJITELJA (M/Ž)

  • pet (5) izvršitelja/ica za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/icu su:

  • prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili preslici:

- životopis

- dokaz o državljanstvu (preslika)

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje o položenom o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (preslika).

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od objave dana natječaja)

- uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) - ne starije od 6 mjeseci

- uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“, na adresu: Dječji vrtić „Ciciban“, I. B. Mažuranić 3, 53220 Otočac, u roku 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

KLASA:112-03/21-01/20

URBROJ:2125/02-08-01-21-1

Otočac, 09.srpnja. 2021.

         v.d. ravnateljica

         Josipa Marković

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Ciciban" i web stranici

HZZ-a od 12.07.2021. i traje 8 dana od dana objave.

Natječaj za stručnog suradnika

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07/, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac

od 08. srpnja 2021. godine, raspisuje se

 

NATJEČAJ za prijem u radni odnos STRUČNI SURADNIK (psiholog, logoped ili rehabilitator) (M/Ž)

  • Jedan (1) izvršitelja/ica za prijem u radni odnos na određeno vrijeme vrijeme u punom radnom vremenu do 31.08.2022.

UVJETI za radno mjesto stručnog suradnika/ce su:

  • prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili preslici:

- životopis

- dokaz o državljanstvu (preslika)

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

- uvjerenje o položenom o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (preslika).

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od objave dana natječaja)

- uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) - ne starije od 6 mjeseci

- uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za stručnog suradnika“, na adresu: Dječji vrtić „Ciciban“, I. B. Mažuranić 3, 53220 Otočac, u roku 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

KLASA:112-03/21-01/19

URBROJ:2125/02-08-01-21-1

Otočac, 09.srpnja. 2021.

         v.d. ravnateljica

         Josipa Marković

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Ciciban" i web stranici HZZ-a od 12.07.2021. i traje 8 dana od dana objave .

KONTAKT INFORMACIJE

Ivane Brlić Mažuranić 3
53220 OTOČAC

E-mail: djecji.vrtic.ciciban@gmail.com 
Telefon/fax: 053 615 464

Mobitel: 098 445 250

RADNO VRIJEME

Uprava:
Pon-Pet: 07:00 - 15:00

Vrtić 
Ponedjeljak: 06:30 - 16:30
Utorak: 06:30 - 16:30
Srijeda: 06:30 - 16:30
Četvrtak: 06:30 - 16:30
Petak: 06:30 - 16:30
Subota: zatvoreno
Nedjelja-Praznici: zatvoreno

SOCIALNE MREŽE

Facebook
Youtube
Instagram