Natječaj za spremačicu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07/, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac od 02.rujna 2021. raspisuje se

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos SPREMAČICE (M/Ž)

  • dva (2) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto:

  • Osnovna škola (NSS)
  • Probni rad 1 mjesec
  • Pristupnici na Natječaj moraju udovoljavati uvjetima propisanim člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07,94/13 i 98/19), člankom 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ciciban“, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 13/97).

Uz prijavu na Natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o državljanstvu (neovjerenu presliku),
  • Dokaz o stečenom obrazovanju (neovjerenu presliku),
  • ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja.
  • Preslika uvjerenja o nekažnjavanju, odnosno potvrda o ne vođenju kaznenog postupka sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) – ne starije od 6 mjeseci
  • Uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom s naznakom „Natječaj za spremačicu“ na adresu: Dječji vrtić „Ciciban“, I. B. Mažuranić 3, 53220 Otočac u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

KLASA:112-01/21-01/24

URBROJ:2125/02-08-01-21-1

Otočac, 03.rujna 2021.

v.d. ravnateljica

 

Josipa Marković

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Ciciban" i web stranici   HZZ-a od 03. rujna 2021. i traje 8 dana od dana objave.