Natječaj za spremačicu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07/, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac od 08.srpnja 2021. raspisuje se

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos SPREMAČICE (M/Ž)

 

  • dva (2) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto:

  • Osnovna škola (NSS)
  • Probni rad 1 mjesec
  • Pristupnici na Natječaj moraju udovoljavati uvjetima propisanim člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07,94/13 i 98/19), člankom 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ciciban“, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 13/97).

Uz prijavu na Natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o državljanstvu (neovjerenu presliku),
  • Dokaz o stečenom obrazovanju (neovjerenu presliku),
  • Dokaz o radnom iskustvu – e-potvrdu o radnom stažu (ne stariju od       objave dana natječaja)
  • Preslika uvjerenja o nekažnjavanju, odnosno potvrda o ne vođenju kaznenog postupka sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) – ne starije od 6 mjeseci
  • Uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom s naznakom „Natječaj za spremačicu“ na adresu: Dječji vrtić „Ciciban“, I. B. Mažuranić 3, 53220 Otočac u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

KLASA:112-01/21-01/23

URBROJ:2125/02-08-01-21-1

Otočac, 09.srpnja 2021.

v.d. ravnateljica

Josipa Marković

 

Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Ciciban" i web stranici   HZZ-a od 12. srpnja 2021. i traje 8 dana od dana objave.